ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

สนใจแผนประกัน กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับ หรือโทร 02-035-2989

  หมายเหตุ
  * ความคุ้มครองอ้างอิงตามแผนประกัน L
  ** ค่าเบี้ยแผนความคุ้มครองเสริมอ้างอิงจากค่าเบี้ยประกันแผน S เบี้ยประกันปรับเปลี่ยนตามอายุของผู้เอาประกันภัย
 1. ค่าเบี้ยที่ปรากฏในตารางเป็นค่าเบี้ยประกันรวมช่วงอายุ 31 – 35 ปี (บาท/เดือน)
 2. การคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 3. ผู้เอาประกันภัยจะได้รับบัตรประกันสุขภาพ ซิกน่าแคร์การ์ด หลังจากที่ได้รับการอนุมัติเงินชดเชยค่าสินไหมครั้งแรกจากซิกน่าหรือเมื่อถือกรมธรรม์ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 2 ปีขึ้นไป หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น ผู้เอาประกันต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน แล้วจึงค่อยนําหลักฐานการจ่ายค่ารักษาพยาบาลมาขอเรียกร้องค่าสินไหมในภายหลัง สำหรับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน และการติดเชื้อทางเดินอาหาร สามารถยื่นบัตรซิกน่าแคร์การ์ด เพื่อเข้ารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในเครือข่ายได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
 4. รายละเอียดของเงื่อนไข ข้อตกลงคุ้มครอง และข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  เงื่อนไขการรับประกันภัย
 1. รับประกันภัยโดย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 2. นายหน้าประกันภัยโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
 3. อายุรับประกัน 20-60 ปี ต่ออายุถึง 69 ปี และถือสัญชาติไทยเท่านั้น
 4. เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
  ข้อยกเว้นสำคัญ
 1. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
 2. การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันหลังจากที่กรมธรรม์มีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 3. การตรวจรักษาหรือผ่าตัดเพื่อความสวยงาม