ร่วมธุรกิจกับซิกน่า

ร่วมธุรกิจกับซิกน่า

ซิกน่าผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเชิงความสัมพันธ์ (Affinity Marketing) เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้แก่ลูกค้าองค์กรด้วยแผนประกันอุบัติเหตุและสุขภาพที่แตกต่างพันธมิตรทางธุรกิจ

ซิกน่า โกลบอล อินดิวิดวล ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจทั่วโลกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดเชิงความสัมพันธ์ (Affinity Marketing) กับพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ เกือบ 100 องค์กร ซึ่งสามารถสร้างรายได้ที่น่าพึงพอใจให้แก่พันธมิตรด้วยสินค้าประกันที่มีความเฉพาะตัวผ่านช่องทางการขายที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ

พันธมิตรทางธุรกิจ


พร้อมการนำนวัตกรรม “การบริหารจัดการการสร้างคุณค่าให้ลูกค้า” (Customer Value Management: CVM) มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าเพื่อเพิ่มประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจให้แก่คู่ค้า

สำหรับประเทศไทย ซิกน่าได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำจากทั้งสถาบันการเงินและองค์กรธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ โทรคมนาคม ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ สถาบันความรู้ และเทคโนโลยี เป็นต้น

ช่องทางการขายของซิกน่า

ปัจจุบันซิกน่าเป็นผู้นำในด้านช่องทางการจัดจำหน่ายทางโทรศัพท์ (Telemarketing)
ซึ่งซิกน่าได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์ของเราอย่างเป็นระบบ และบูรณาการอย่างต่อเนื่อง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์คือผู้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ในการนำความคุ้มครองมาให้แก่ผู้บริโภค เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่ดีในชีวิต

ซิกน่ายังมีระบบในการตรวจสอบคุณภาพของการสนทนา (Quality Assurance) เพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรฐานการให้บริการและให้เจ้าหน้าที่เราสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้าอีกด้วย

นอกจากนี้ทางซิกน่าได้มีการพัฒนาทั้งด้านเทคโนโลยีและ การบริหารจัดการบุคลากรการขายอยู่ตลอดเวลา จึงได้มีการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายในช่องทางอื่นๆ อาทิ ช่องทางการขายแบบสื่อสารตรงถึงผู้บริโภค (Direct – to –Consumers)

ช่องทางการขายแบบสื่อสารตรงถึงผู้บริโภค (Direct – to –Consumers)
ช่องทางการตลาดดิจิตอล (Digital Marketing Channel)

และช่องทางการตลาดดิจิตอล (Digital Marketing Channel) เพื่อเพิ่มโอกาสในการนำเสนอความคุ้มครองด้านสุขภาพและ ความเป็นอยู่ให้แก่ประชาชนชาวไทยให้ครอบคลุมและกว้างขวางยิ่งขึ้น และตอบสนองแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าที่ต้องการให้มีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา