TH Thai

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของซิกน่าประเทศไทยมุ่งสร้างเสริมให้ซิกน่าก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
 

คณะผู้บริหารของซิกน่าประเทศไทย พร้อมที่จะพัฒนาและนำเสนอสิ่งที่เป็นจุดแข็ง
ของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ไปสู่คู่ค้าและลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งจุดแข็งที่แตกต่างของซิกน่าประเทศไทย ครอบคลุมทั้งด้านการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เป็นนวัตกรรมของตลาด ความเชี่ยวชาญด้านการทำการตลาดแบบเชิงความสัมพันธ์
กับคู่ค้า การบริการลูกค้าเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า
และการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซึ้งเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านธุรกิจ คณะผู้บริหารของเราประกอบด้วยบุคลากรมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง จากหลากหลายธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้งจากธุรกิจประกันภัย ธุรกิจการเงิน ธุรกิจโทรคมนาคม และธุรกิจค้าปลีก นอกจากนี้ซิกน่ายังมีบุคลากรมืออาชีพอยู่ทั่วโลกที่สามารถช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของซิกน่าประเทศไทย และเสริมสร้างให้เป็นองค์กรที่เน้นการยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลางได้อย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องอีกด้วย...

 
นายจูเลียน เมงกัล

นายจูเลียน เมงกัล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการประจำประเทศไทย

 
นางสาวนภา ตรีรัตนาวงศ์

นางสาวนภา ตรีรัตนาวงศ์

รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาด

 
นางสาวชลธิชา ทองไทย

นางสาวชลธิชา ทองไทย

รองประธานอาวุโสฝ่ายการเงิน

 
นายธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร

นายธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร

รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารช่องทางจัดจำหน่าย

 
นายเผ่าศิต มหาลวเลิศ

นายเผ่าศิต มหาลวเลิศ

รองประธานอาวุโสฝ่ายปฎิบัติการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

 
นายปิยะ วราอุบล

นายปิยะ วราอุบล

หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติการ