Page Title
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลนายหน้าประกันภัย

ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลนายหน้าประกันภัย

เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบง่ายทั้งข้อมูลสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

ซิกน่าขอขอบคุณทุกความไว้วางใจ
และพร้อมให้คุณตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลนายหน้าประกันภัย

ซิกน่าขอขอบคุณทุกความไว้วางใจ และพร้อมให้คุณตรวจสอบ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลนายหน้าประกันภัย

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้วยความยึดมั่นในกฎระเบียบ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อย่างเข้มงวดมาโดยตลอด

ในปี พ.ศ. 2552

สำนักงาน คปภ. ได้บังคับใช้ประกาศ คปภ.และคำสั่งนายทะเบียนจำนวน 2 ฉบับ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย

โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ถือกรมธรรม์และผู้ลงทุน

โดยมีวัตถุประสงค์
ให้ผู้ถือกรมธรรม์และผู้ลงทุน

ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินและข้อมูลนายหน้าประกันภัย
ของบริษัทที่น่าเชื่อถือและเป็นปัจจุบัน
เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัย

แบบรายการเปิดเผยข้อมูล (แนบท้ายคาสั่งนายทะเบียนที่ 72/2563)
เรื่อง ให้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2565 (รายไตรมาสที่ 1)

แบบรายการเปิดเผยข้อมูล (แนบท้ายคาสั่งนายทะเบียนที่ 72/2563)
เรื่อง ให้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2564 (รายปี)

แบบรายการเปิดเผยข้อมูล (แนบท้ายคาสั่งนายทะเบียนที่ 72/2563)
เรื่อง ให้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2564 (รายไตรมาสที่ 3)

แบบรายการเปิดเผยข้อมูล (แนบท้ายคาสั่งนายทะเบียนที่ 72/2563)
เรื่อง ให้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2564 (รายไตรมาสที่ 2)

แบบรายการเปิดเผยข้อมูล (แนบท้ายคาสั่งนายทะเบียนที่ 72/2563)
เรื่อง ให้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2564 (รายไตรมาสที่ 1)

แบบรายการเปิดเผยข้อมูล (แนบท้ายคาสั่งนายทะเบียนที่ 72/2563)
เรื่อง ให้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2563 (รายปี)

แบบรายการเปิดเผยข้อมูล (แนบท้ายคาสั่งนายทะเบียนที่ 48/2561)
เรื่อง ให้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2563 (รายไตรมาสที่ 3)

แบบรายการเปิดเผยข้อมูล (แนบท้ายคาสั่งนายทะเบียนที่ 48/2561)
เรื่อง ให้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2563 (รายไตรมาสที่ 2)

แบบรายการเปิดเผยข้อมูล (แนบท้ายคาสั่งนายทะเบียนที่ 48/2561)
เรื่อง ให้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2563 (รายไตรมาสที่ 1)

แบบรายการเปิดเผยข้อมูล (แนบท้ายคาสั่งนายทะเบียนที่ 48/2561)
เรื่อง ให้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562 (รายปี)

แบบรายการเปิดเผยข้อมูล (แนบท้ายคาสั่งนายทะเบียนที่ 48/2561)
เรื่อง ให้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562 (รายไตรมาสที่ 3)

แบบรายการเปิดเผยข้อมูล (แนบท้ายคาสั่งนายทะเบียนที่ 48/2561)
เรื่อง ให้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562 (รายไตรมาสที่ 2)

แบบรายการเปิดเผยข้อมูล (แนบท้ายคาสั่งนายทะเบียนที่ 48/2561)
เรื่อง ให้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562 (รายไตรมาสที่ 1)

แบบรายการเปิดเผยข้อมูล (แนบท้ายคาสั่งนายทะเบียนที่ 48/2561)
เรื่อง ให้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561 (รายปี)

แบบรายการเปิดเผยข้อมูล (แนบท้ายคาสั่งนายทะเบียนที่ 48/2561)
เรื่อง ให้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561 (รายไตรมาสที่ 3)

แบบรายการเปิดเผยข้อมูล (แนบท้ายคาสั่งนายทะเบียนที่ 48/2561)
เรื่อง ให้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561 (รายไตรมาสที่ 2)

แบบรายการเปิดเผยข้อมูล (แนบท้ายคาสั่งนายทะเบียนที่ 48/2561)
เรื่อง ให้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561 (รายไตรมาสที่ 1)

แบบรายการเปิดเผยข้อมูล (แนบท้ายคาสั่งนายทะเบียนที่ 48/2561)
เรื่อง ให้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2560 (รายปี)

รายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2561

รายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2560

รายงานการแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2559

รายงานการแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2558

รายงานการแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2557

รายงานการแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2556

รายงานการแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2555

รายงานการแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2554

รายชื่อนายหน้านิติบุคคล/นายหน้าบุคคลธรรมดาที่บริษัทมีหนังสือมอบอำนาจให้รับเบี้ยประกันภัย