คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการของซิกน่า

คณะกรรมการของซิกน่าประเทศไทยมุ่งสร้างเสริมให้ซิกน่าก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านประกันสุขภาพเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

คณะกรรมการของซิกน่า (ประเทศไทย) ประกอบด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญชั้นนำทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีชื่อเสียงและมีความรู้ความสามารถในธุรกิจประกันสุขภาพและธุรกิจประกันภัยในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งสามารถช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจของซิกน่า (ประเทศไทย) เติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง รวมถึงช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ซิกน่า (ประเทศไทย)สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการด้านต่างๆให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ได้อย่างถูกต้องตรงจุด ซึ่งเป็นการเน้นย้ำพันธกิจหลักของซิกน่าในการมุ่งเสริมให้ลูกค้าของเรามีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจและสุขภาพทางการเงิน

นายธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร

นายธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

 
 
นางสาวชลธิชา ทองไทย

นางสาวชลธิชา ทองไทย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

 
นายแพทย์ธรธเนศ อายานะ

นายแพทย์ธรธเนศ อายานะ

กรรมการ

 
ดร. บัณฑิต รุ่งเจริญพร

ดร. บัณฑิต รุ่งเจริญพร

กรรมการอิสระ

 
นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย

นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย

กรรมการอิสระ

 
นายประดิษฐ์ เลี่ยวศิริกุล

นายประดิษฐ์ เลี่ยวศิริกุล

กรรมการอิสระ