ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

ผลสำรวจคะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่แบบ 360° โดยรวมของคนไทย

จากผลสำรวจคะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่แบบ 360° ในช่วงสองปีที่ผ่านมาพบว่า แม้คนไทยจะมีความพึงพอใจในสุขภาพและความเป็นอยู่ในห้าด้านหลัก ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านครอบครัว ด้านการเงิน และด้านการงาน เพิ่มมากขึ้นโดยรวม แต่มีคนไทยเพียง 1 ใน 4 เท่านั้นที่รู้สึกว่าตนมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี โดยในสุขภาพและความเป็นอยู่ 5 ด้านหลัก คนไทยให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ด้านร่างกายมากที่สุด