ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

ผลสำรวจคะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่แบบ 360° ด้านครอบครัว

เมื่อเปรียบเทียบสุขภาพและความเป็นอยู่ทั้งห้าด้าน พบว่าคนไทยมีความพึงพอใจกับสุขภาพและความเป็นอยู่ด้านครอบครัวมากที่สุด ทั้งเรื่องการใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอย่างเพียงพอ การดูแลสุขภาพและการศึกษาของบุตรหลาน