TH Thai
ความคุ้มครองแผนประกันอุบัติเหตุ

"ชดเชยรายวัน ซื้อ 1 ดูแล 2"

แผน 1

แผน 2

แผน 3

ค่าเบี้ยประกันรายเดือน

(คำนวณจากผู้เอาประกันอายุ 20 - 35 ปี)

310 บ.

720 บ.

1,190 บ.

800 บ.1,800 บ.3,500 บ.

+ 800 บ.+ 1,800 บ.+ 3,500 บ.

200,000 บ.600,000 บ.1,000,000 บ.

+ 200,000 บ.+ 600,000 บ.+ 1,000,000 บ.

60,000 บ.180,000 บ.300,000 บ.

20,000 บ.55,000 บ.75,000 บ.

ค่าเบี้ยประกันรายเดือน

(คำนวณจากผู้เอาประกันอายุ 20 - 35 ปี)

310 บ.

720 บ.

1,190 บ.