ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

 

เงื่อนไขสิทธิพิเศษ

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันการเดินทาง 1 สิทธิ์/ท่าน ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยท่านต้องแจ้งหมายเลขใบเสร็จที่ท่านต้องการใช้สิทธิ์พร้อมหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรายละเอียดการเดินทาง

• ผู้ที่จะขอรับสิทธิประโยชน์นี้จะต้องมียอดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ Twelve Victory Exchange อย่างน้อย 5,000 บาทต่อใบสร็จ

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์นี้เฉพาะลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามที่กำหนดไว้เท่านั้น

• เมื่อออกกรมธรรม์แล้วไม่สามารถยกเลิกกรมธรรม์ หรือ แก้ไขรายละเอียดบนกรมธรรม์ได้

• สิทธิประโยชน์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

  รับประกันโดยบริษัทซิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:  Inbox Facebook Cigna Thailand หรือ โทร.1758

วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30-20.00 น. และวันเสาร์ -  อาทิตย์ 08.30 - 17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

--------------------------------------------------------------