Untitled Document
  • รับความคุ้มครองอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 2,000,000 บาท*
    • คุ้มครองการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
    • คุ้มครองการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
  • ชดเชยค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 20,000 บาท* ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
  • เริ่มต้นแค่วันละ 5 บาท**

* ความคุ้มครองสำหรับแผน 5
** เบี้ยประกันภัยสำหรับแผน 1

คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1. รายละเอียดความคุ้มครองแผนประกันอุบัติเหตุ “ชิลชิล” เป็นไปตามข้อกำหนดในกรมธรรม์ของบริษัท
2. การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฏเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของ บมจ.ซิกน่า ประกันภัย